Polycold深冷水汽捕集泵冷媒
Polycold 深冷水汽捕集泵的冷媒采用无毒环保型冷媒(符合联合国温室气体排放协议),不易爆,不易燃。 冷媒出现泄漏会严重影响设备制冷效率,我们提供各类深冷水汽捕集泵的冷媒服务,如:检漏、补漏、冷媒销售等,冷媒采用标准冷媒专用钢瓶包装,备有现货。

产品详情

Polycold 深冷水汽捕集泵的冷媒采用无毒环保型冷媒(符合联合国温室气体排放协议),不易爆,不易燃。

冷媒出现泄漏会严重影响设备制冷效率,我们提供各类深冷水汽捕集泵的冷媒服务,如:检漏、补漏、冷媒销售等,冷媒采用标准冷媒专用钢瓶包装,备有现货。

 

特点

环保型冷媒(符合联合国温室气体排放协议)

不易燃

不易爆

安全防范包装

多型号冷媒备有现货(Polycold、及其它品牌深冷水汽捕集泵)

 

深冷水汽捕集泵冷媒

型号

中冷型号

描述

Brooks Polycold系列

940027-11

F940027-11

PFC,P-500&550 ST

940027-10

F940027-10

PCT-500&550

940027-12

F940027-12

PFC,P-500&550 HC

940070-12

F940070-12

PFC,P-551 HC

940027-13

F940027-13

PFC,P-550 LT

940079-12

F940079-12

PFC-552 HC

940027-17

F940027-17

PFC,P-650 ST

940027-14

F940027-14

PFC,P-650 TUV&660 ST

940027-24

F940027-24

PCT-650

940027-60

F940027-60

PCT-660

940027-18

F940027-18

PFC,P-650 HT/HC

940027-15

F940027-15

PFC,P-650 TUV&660,670 HC

940070-15

F940070-15

PFC-661HC

940079-15

F940079-15

PFC-662&672 HC

940027-01

F940027-01

PFC-1000&1100ST

940027-02

F940027-02

PFC-1000&1100HT

940027-19

F940027-19

PFC-1000&1100LT

940027-35

F940027-35

PFC-1100HC

940070-35

F940070-35

PFC-1101HC

940079-35

F940079-35

PFC-1102HC

940027-30

F940027-30

PFC,P-200,300,340,400

940070-30

F940070-30

PFC-331

940027-23

F940027-23

PCT-550

940027-22

F940027-22

PFC,P-550 LT

940070-22

F940070-22

PFC-551

940075-22

F940075-22

PFC-552 HC

940027-21

F940027-21

PFC,P-650/660/670

940070-21

F940070-21

PFC-661

940075-21

F940075-21

PFC-662/672

940027-03

F940027-03

PFC-1100HC

940070-03

F940070-03

PFC-1101

940075-03

F940075-03

PFC-1102

940027-27

F940027-27

P-75

940027-31

F940027-31

P-100

940080-35

F940080-35

Maxcool 4000H

940080-15

F940080-15

Maxcool 2500L

Telemark 泰利玛系列

 

F840010-01

TVP2000

 

F840010-02

TVP3500

Shinmaywa 新明和系列

 

F840020-01

RCT762

Mac 系列

 

F840030-01

MAC-751RCC

 

F840030-02

MAC-1101RCC

Vplusm 系列

 

F840040-01

VP-1000C

 

F840040-02

VP-1000H

Samsung 系列

 

F840050-01

SCP-1100

 

F840050-02

SCP-3000

Hannam 系列

 

F840060-01

HNE-1100